www.karpathosnews.gr

Δεν εγκρίθηκε το σχέδιο Κανονισμού Ύδρευσης Δήμου Καρπάθου

Θέμα 12 ο ημερήσιας διάταξης: «Έγκριση της απόφασης 113/2023 «Έγκριση σχεδίου Κανονισμού Ύδρευσης».

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Που έχει καταχωρηθεί στο 24ο Πρακτικό της από 05-06-2023 της Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καρπάθου, που πραγματοποιήθηκε δια ζώσης.

Σήμερα την 5η, Σεπτεμβρίου ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 μ.μ συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Καρπάθου . Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου έθεσε υπόψιν των μελών του δημοτικού συμβουλίου την εισήγηση Δημάρχου κ. Νισύριου Ιωάννη με το 12 ο θέμα «Έγκριση της απόφασης 113/2023 «Έγκριση σχεδίου Κανονισμού Ύδρευσης» , η οποία έχει ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 1 Ο : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Ο παρών κανονισμός αφορά γενικά τους όρους λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης της περιοχής αρμοδιότητας του ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ και θα έχει ισχύ μετά την ψήφισή του από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρπάθου.

ΑΡΘΡΟ 2Ο : ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Οι ανάγκες καταναλώσεως του Δημοτικού νερού ικανοποιούνται από το νερό που διαθέτει ο ενιαίος Δήμος Καρπάθου σε όλη του την έκταση και χορηγείται στους κατοίκους του Δήμου με το δίκτυο διανομής για ύδρευση κατ’ απόλυτη προτεραιότητα για την ικανοποίηση των σπιτιών, καταστημάτων, βιοτεχνιών και τουριστικών επιχειρήσεων και εφ όσον περισσεύει χορηγείται κατά σειρά για ικανοποίηση αναγκών ποτισμού ζώων, θερμοκηπίων, κήπων, κτημάτων κ.α.

Το νερό αποτελεί ύψιστο αγαθό που ανήκει στο Δήμο και χρησιμοποιείται από όλους τους Δημότες του ενιαίου Δήμου της Καρπάθου χωρίς τοπικές ή άλλες διακρίσεις. Σε περίπτωση κατά την οποία παρουσιασθεί έλλειψη ύδατος διακόπτονται κατά προτεραιότηταοι υπάρχουσες παροχές ακινήτων στα οποία δεν υπάρχουν κτίσματα. Οι δημότες υποχρεούνται να χρησιμοποιούν το νερό με μέτρο και σύμφωνα με τις ανάγκες των και να μην προβαίνουν σε αλόγιστες δαπάνες τηρώντας τις παραπάνω προτεραιότητες. Ο Δήμος δεν είναι υποχρεωμένος να ικανοποιεί απαιτήσεις μεγάλων στιγμιαίων καταναλώσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η παροχή του νερού κατανέμεται ομοιόμορφα και ο υδρολήπτης οφείλει να εξασφαλίσει την απαιτούμενη ποσότητα αιχμής μέσω δεξαμενής αποθήκευσης νερού.

ΑΡΘΡΟ 3Ο : ΠΑΡΟΧΕΣ

Η σύνδεση ακίνητων με το δίκτυο ύδρευσης γίνεται μέσο διακλάδωσης από το αγωγό διανομής και ονομάζεται παροχή. Η παροχή κατασκευάζεται από το Δήμο , μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου o οποίος οφείλει να δηλώσει την ακριβή διεύθυνση του ακινήτου, το σκοπό της χρησιμοποίησης του, την αποδοχή των όρων του παρόντος κανονισμού και να προκαταβάλλει τη δαπάνη για την κατασκευή της. Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει:

1. Οικοδομική άδεια η οποία πρέπει να είναι θεωρημένη από την πολεοδομία, για ύδρευση. Για τα παλιά κτίσματα , χωρίς οικοδομική άδεια, βεβαίωση παλαιότητας από ιδιώτη μηχανικό.

2. Βεβαίωση μη οφειλής από την Οικονομική υπηρεσία του Δήμου.

3. Προσκόμιση τοπογραφικού ή Διαγράμματος κάλυψης ώστε η υπηρεσία να γνωρίζει άμεσα την τοποθεσία και την απόσταση για την τοποθέτηση του υδρομετρητή.

4. Τίτλο ιδιοκτησίας και πιστοποιητικό μεταγραφής σε περίπτωση που ο τελικός ιδιοκτήτηςδεν συμπίπτει με τον δικαιούχο της οικοδομικής άδειας. 5. Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86 για το χρόνο έναρξης των οικοδομικών εργασιών, ο οποίος δεν μπορεί να υπερβεί το ένα έτος και ιδικά για τις άδειες ανέγερσης αγροτικής αποθήκης ο χρόνος δεν μπορεί να υπερβεί του τρις μήνες από την κατάθεση της αίτησηςυδροδότησης . Εάν μετά από έλεγχο διαπιστωθεί ότι δεν ξεκίνησαν οι οικοδομικές εργασίες στο αναφερόμενο χρόνο, ο Δήμος έχει το δικαίωμα αφαίρεσης της παροχής.

Ο Δήμος κατά την υποβολή της αίτησης δεν εξετάζει τίτλους ιδιοκτησίας και τυχών διεκδικήσεις πάνω στο ακίνητο που πρόκειται να υδρευτεί, ούτε η ύδρευση ακίνητου αποτελεί στοιχείο αποδεικτικό ιδιοκτησίας υπέρ του αιτούντος.

Η παροχή του νερού αναφέρεται στο ακίνητο, ανεξάρτητα αν επέρχονται μεταβολές στο πρόσωπο του κυρίου, νομέα και κατόχου αυτού και απαγορεύεται η μεταφορά της σε άλλο ακίνητο. Δεν χορηγούνται παροχές σε ακίνητα επί των οποίων δεν υπάρχει κτίσμα ή επιχείρηση. Με τηνπαύση λειτουργείας της επιχείρησης γίνεται διακοπή και παύση της παροχής. Σε μη στεγασμένες επιχειρήσεις παρέχεται η δυνατότητα υδροδότησης μόνο κατά την διάρκεια λειτουργίας τους , κατόπιν αυτοψίας της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου.

Η έγκριση της αίτησης παροχής νερού σε νέους υδρολήπτες γίνεται από την αρμόδια Υπηρεσία. Οι απλές παροχές αποτελούνται από σωλήνα διαμέτρου ½΄΄ και συνδέονται με τον αγωγό μέσω του κρουνού διακοπής και του προσαρμοστικού (ρακόρ). Αντί για χαλκοσωλήνα είναι δυνατόν κατά την κρίση της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου, να χρησιμοποιηθούν σωλήνες από άλλο, κατάλληλο υλικό βάση των νεότερων τεχνικών εξελίξεων. Αποκλείεται πάντως η σύνδεση με σιδηροσωλήνες. Αν ο αριθμός των παροχών του ακινήτου υπερβαίνει τις δύο (2), η σύνδεση με τον αγωγό γίνεται μέσω τοπικής διακλάδωσης. Ο τρόπος αυτός λέγεται ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ (collecter). Όταν στο ακίνητο υπάρχει παροχή και ζητείται η τοποθέτηση και άλλων, η παλιά μεταφέρεται στον συλλέκτη υποχρεωτικά.

Τα έξοδα της μεταφοράς βαρύνουν τον αιτούντα υδρολήπτη. Σε παλιέςκατασκευές (υδρόμετρα – φρεάτια τοποθετημένα στα πεζοδρόμια) εφόσον η Τεχνική Υπηρεσία κρίνει απαραίτητη τη μεταφορά των παροχών σε συλλέκτη, οι δε υδρολήπτες αρνούνται αυτήν, o Δήμος έχει το δικαίωμα να χρεώνει τα έξοδα στον υδρολήπτη.

ΑΡΘΡΟ 4Ο : ΥΔΡΟΜΕΤΡΑ

Για την μέτρηση της κατανάλωσης του νερού η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου τοποθετεί σε κάθεπαροχή υδρόμετρο, το οποίο συνδέει την παροχή με τις εσωτερικές εγκαταστάσεις του ακινήτουκαι αποτελεί ιδιοκτησία του Δήμου. Σε κανένα και για καμία αιτία παρέχεται ύδρευση χωρίς υδρομετρητή. Για κάθε οικία ( διαμέρισμα ) ή κατάστημα θα χρησιμοποιείται ξεχωριστός υδρομετρητής. Ξεχωριστός υδρομετρητής δεν απαιτείται στην περίπτωση υδροδότησης του οικοπέδου-ακινήτου επί του οποίου υπάρχει κτίσμα για το οποίο υπάρχει υδρομετρητής,

Σε περίπτωση ανέγερσης νέου ανεξάρτητου διαμερίσματος εις το αυτό ακίνητο, κατά όροφο ή επέκταση, και κατεδάφισης παλιού κτίσματος και ανέγερσης νέας κατοικίας, ο ιδιοκτήτης αυτού υδρολήπτης υποχρεούται με ποινή διακοπής της υδροληψίας, όταν εκδώσει την οικοδομική άδεια, και προ την έναρξη των οικοδομικών εργασιών, να δηλώσει στον Δήμο την κατασκευή κάθε νέου διαμερίσματος για την τοποθέτηση υδρομέτρου.

Η προμήθεια των ογκομετρητών υδρομέτρων, των σωλήνων και των απαιτούμενων υλικών για τη σύνδεση, από τον κεντρικό αγωγό μέχρι το ακίνητο, καθώς και η εργασία της όλης σύνδεσης που γίνεται από συνεργείο του Δήμου περιλαμβάνεται στο τέλος σύνδεσης. Κάθε υδρομετρητής σφραγίζεται με σύρμα και μολυβδοσφραγίδα η πλαστική σφραγίδα. Για κάθε σκόπιμη παραβίαση της παραπάνω σφράγισης και του δικτύου επιβάλλεται πρόστιμο 1.00 ευρώ.

Ο υδρομετρητής τοποθετείται σε εσοχή τοίχου, στο όριο της ιδιοκτησίας 50 CM υψηλότερα της δαπέδου επιφάνειας και ρυθμίζεται με κανονικό κρουνό, τοποθετημένο πάντοτε πριν τον υδρομετρητή. Η σύνδεση του υδρομετρητή με την εσωτερική εγκατάσταση του ακινήτου γίνεται κατά τον πιο ενδεδειγμένο τεχνικώς τρόπο και πάντοτε με κανονικό κρουνό ( γενικός διακόπτης ).

Την συντήρηση και λειτουργία των υδρομετρητών αναλαμβάνει ο Δήμος , απαγορεύεται δε κάθε επέμβαση τρίτου έπ’ αυτού. Η διαφύλαξη του φρεατίου και του υδρομετρητή ανήκει στον υδρολήπτη, κάθε δε βλάβη, που προέρχεται από εξωτερική επίδραση βαρύνει εξ ολοκλήρου τον υδρολήπτη, ο οποίος υποχρεούται στην καταβολή της σχετικής δαπάνης αποκατάστασης της βλάβης, αντικατάστασης του υδρομετρητή σωλήνων κ.λπ. πριν γίνει η αντικατάσταση του καταστραφέντος υδρομετρητή.

Η κατασκευή για την τοποθέτηση του υδρομετρητή είναι ευθύνη του ενδιαφερόμενου, το τέλος αντικατάστασης υδρομετρητή επιβαρύνει τον ιδιοκτήτη με κόστος 50 € ευρώ. Είναι προφανές ότι δεν επιτρέπεται η παρεμβολή άλλου υδρομέτρου πριν τα υδρόμετρα που βρίσκονται πάνω σε συλλέκτη. Σε κάθε διαμέρισμα, γραφείο, κατάστημα, αποθήκη κ.λπ., και γενικά σε κάθε τμήμα του υδρευόμενου ακινήτου με διακεκριμένη χρήση αντιστοιχεί υποχρεωτικά ένα τουλάχιστον υδρόμετρο.

Η σύνδεση δύο ή περισσότερων διακεκριμένων κατά χρήση τμημάτων του αυτού ακινήτου ή δύο ή περισσότερων ακινήτων με το ίδιο υδρόμετρο είναι παράνομη και ο Δήμος δικαιούται να προβεί σε διακοπή ή και αφαίρεση της παροχής, μέχρι τη νόμιμη τακτοποίηση των συνδέσεων, καθώς και να επιβάλει το ανάλογο πρόστιμο.

ΑΡΘΡΟ 5Ο : ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Η παροχή του νερού γίνεται από το πλησιέστερο προς τον ενδιαφερόμενο υδρολήπτη σημείο του Δημοτικού δικτύου το οποίο δεν θα πρέπει να βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 20 μ.αλλά ο Δήμος έχει το δικαίωμα να προτιμήσει άλλο σημείο, αν το πλησιέστερο είναι πολύ φορτωμένο ή παρουσιάζει τεχνικές δυσκολίες.

Για την ικανοποίηση παροχής, σ τα όρια του σχεδίου πόλεως, που απέχει από το Δημοτικό δίκτυο σε απόσταση μεγαλύτερη των 20 μ., θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος να συμμετάσχει στην δαπάνη επέκτασης του επιπλέον δικτύου.

Για παροχές άνω των 50 μ. οι οποίες χρειάζονται κατασκευή έργου να προηγείται μελέτη επέκτασης Δικτύου Ύδρευσης από την Τεχνική Υπηρεσία και εισήγηση του αρμόδιου υδραυλικού. Η σύνδεση γίνεται πάντοτε από τους εσωτερικούς αγωγούς , με ευθύνη του Δήμου από ειδικό τεχνίτη (υδραυλικό). Παροχή που διαπιστωθεί ότι συνδέθηκε σε κεντρικό αγωγό χωρίς νόμιμη άδεια, διακόπτεται αμέσως και επιβάλλεται πρόστιμο 2.000 ευρώ, χωρίς άλλη ειδοποίηση.

Η διάμετρος των σωλήνων παροχής θα είναι: 1. Μονοκατοικίες Φ18 2. Κτίσμα μέχρι 4 διαμερίσματα Φ22 3. Από 5 μέχρι 6 διαμερίσματα Φ28 4. Από 7 διαμερίσματα και άνω Φ32 5. Για κατάστημα Φ18 6. Ξενοδοχεία αναλόγως κλινών από Φ18 – Φ50 Οι συνδεόμενοι ευθύνονται στο ακέραιο για κάθε ζημιά που γίνεται από τον ογκομετρικό υδρομετρητή έως τις παροχές του ακινήτου τους.

ΑΡΘΡΟ 6Ο : ΔΙΑΚΟΠΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Αν ζητηθεί η διακοπή από τον υδρολήπτη της υδροληψίας, γίνεται αποσύνδεση της υδραυλικής εγκατάστασης του ακινήτου του από το δίκτυο υδρεύσεως του Δήμου και αφαιρείται η παροχή, ο υδρομετρητής κλπ. Η αίτηση διακοπής από τον υδρολήπτη της υδροληψίας συνοδεύεται από βεβαίωση περί μη οφειλής από την Οικονομική Υπηρεσία.

Η επανασύνδεση της παροχής αποτελεί νέα παροχή και συνεπάγεται την καταβολή από τον υδρολήπτη των τελών και δικαιωμάτων που ορίζονται από τον παρόντα κανονισμό, ως νέας παροχής, εκτός της περίπτωσης προσωρινής διακοπής λόγω μη πληρωμής τελών. Κάθε παροχή που συνδέθηκε χωρίς να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος κανονισμού και των νόμων θεωρείται παράνομη με τις συνέπειες που προβλέπει ο κανονισμός αυτός. Αν ο υδρολήπτης επανασυνδέσει μόνος του την παροχή ή τοποθετήσει νέο υδρόμετρο, χωρίς την άδεια του Δήμου, τιμωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ποινικού Κώδικα και χρεώνεται με το ανάλογο πρόστιμο που αναγράφεται στο άρθρο 4.

Επιπλέον δε ο Δήμος δικαιούται να προβεί σε άμεση αφαίρεση της παροχής. Σε περίπτωση διακοπής της παροχής για μη καταβολής των οφειλόμενων τα έξοδα διακοπής είναι 15 € ευρώ και τα έξοδα επανασύνδεσης 30 € ευρώ. Τα τέλη αυτά καταβάλλονται εφάπαξ πριν από κάθε εργασία που θα γίνεται ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου υδρολήπτη και αφού εξοφληθούν ή ρυθμιστούν και τυχόν οφειλές ύδρευσης που δημιουργήθηκαν κατά τον χρόνο λειτουργίας της παροχής.

ΑΡΘΡΟ 7Ο : ΔΙΑΘΕΣΗ ΥΔΑΤΟΣ

Η ροή του νερού είναι συνεχής, μπορεί όμως να ρυθμίζεται για ορισμένες ώρες, ανάλογα με τηνεπάρκεια του νερού και γενικά των αναγκών του Δήμου κατά την απόλυτο κρίση του . Δύναται επίσης να ορίσει ανώτατο όριο κατανάλωσης για οικιακή χρήση.

Η κατανάλωση του νερού είναι απεριόριστη, αλλά ο Δήμος έχει το δικαίωμα να μειώσει αυτή ή να επιβάλλει περιορισμούς, όταν λόγοι σοβαροί, όπως η εξασφάλιση της υδροληψίας ισομερώς σε όλες τις περιοχές, επιβάλλουν αυτό, οπότε θα ειδοποιούνται οι υδρολήπτες με ανακοίνωση που θα τοιχοκολλείται και δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Δήμου .

Για κάθε διακοπή παροχής νερού που γίνεται για λόγους που ανάγονται στο δημόσιο συμφέρον, την προστασία της δημόσιας υγείας, στην αδυναμία παροχής ύδατος, την ελάττωση της ροής του νερού, την επισκευή δεξαμενών ή του δικτύου ύδρευσης και των πάσης φύσεως εγκαταστάσεων υδρεύσεως, την υπερβολική κατανάλωση και βλάβη των άλλων υδροληπτών και σε άλλες παρεμφερείς περιπτώσεις, σε βλάβη του δικτύου οφειλόμενη σε οποιαδήποτε αιτία, σε ουδεμία αποζημίωση υποχρεούται ο Δήμος, έστω και αν ο υδρολήπτης έπαθε από την διακοπή της υδρεύσεως, ή πτώσης της πίεσης κάτω του ελάχιστου ορίου, οποιανδήποτε ζημία. Αν για οποιονδήποτε λόγο υπάρχει ανάγκη συνεχούς υδροδότησης, πρέπει ο υδρευόμενος να την εξασφαλίσει με την αποθήκευση νερού σε δεξαμενή ή με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο τρόπο.

ΑΡΘΡΟ 8Ο : ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

Σε περίπτωση που η απαιτούμενη παροχή ευρίσκεται από τον κεντρικό δίκτυο σε απόσταση μεγαλύτερη των 20μ., εκτός σχεδίου πόλης και εκτός ορίων των τοπικών διαμερισμάτων, η Τεχνική Υπηρεσία πιστοποιεί με ειδικό σημείωμα που συντάσσει τη συνολική δαπάνη την οποία θα πρέπει να καταβάλει ο υδρολήπτης, αναλύοντας τα επί μέρους κονδύλια που αφορούν το κόστος για:

1. Τις σωληνώσεις (με τιμή μονάδας ανά τρέχον μέτρο) βάσει τιμολογίου αγοράς.

2. Τα πάσης φύσεως άλλα υλικά.

3. Την εκσκαφή του χαντακιού (με τιμή μονάδας το τρέχον μέτρο) σύμφωνα με τις τιμές του τριμήνου κατασκευής. 4. Τα εργατικά για την τοποθέτηση της υδρευτικής εγκαταστάσεως.

5. Τη δαπάνη για την αποκατάσταση του δρόμου. (με τιμή μονάδας το τρέχον μέτρο).

6. Κάθε άλλη δαπάνη που έχει σχέση με την υδρευτική εγκατάσταση. Ο Υδρολήπτης υποχρεούται να καταβάλλει στο Ταμείο του Δήμου πριν από την κατασκευή της εγκατάσταση υδρεύσεως, τα παραπάνω ποσά. Το ποσό τούτο προκαταβάλλεται καιτο σχετικό διπλότυπο επισυνάπτεται στην αίτηση παροχής. Για την επίβλεψη των ανωτέρω υπηρεσιών αρμόδια είναι η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών. Σε περίπτωση όπου το ακίνητο βρίσκεται σε δρόμο που δεν υπάρχει δίκτυο ύδρευσης του Δήμου , η παροχή γίνεται με σωλήνα από το σημείο που υπάρχει αγωγός του δικτύου διανομής μέχρι το ακίνητο με δαπάνη του υδρολήπτη και κατά τις οδηγίες του Δήμου. Το βάθος του σωλήνα θα είναι τουλάχιστον 30 εκατοστά. Ο υδρομετρητής θα τοποθετηθεί στο σημείο σύνδεσης με το αγωγό του δικτύου διανομής ύδρευσης.

ΑΡΘΡΟ 9Ο : ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑΤΑ

Α. Απαγορεύονται ρητώς τα παρακάτω από οποιονδήποτε που δεν έχει σχέση εργασίας με τον Δήμο :

1. Κάθε επέμβαση στο δίκτυο μέχρι και τον υδρομετρητή και γενικά στις εγκαταστάσειςύδρευσης του Δήμου.

2. Το άνοιγμα φρεατίων και επέμβαση στους κρουνούς διανομής ύδατος.

3. Κάθε επέμβαση στον υδρομετρητή και αλλοίωση των μολυβδοσφραγίδων και τωνπλαστικών ρακόρ.

4. Κάθε εργασία που τροποποιεί την υδροληψία από τον αγωγό μέχρι τον υδρομετρητή. Κάθε παράβαση των όρων και των απαγορεύσεων του άρθρου 9.Α. (1,2,3,4) συνεπάγεται εκτός από τις ενδεχόμενες αστικές και ποινικές ευθύνες, την επιβολή προστίμου 1.000,00 € ευρώ, αν η παράβαση επαναληφθεί το πρόστιμο θα διπλασιασθεί.

Β. Απαγορεύσεις για όλους:

1. H χωρίς έγγραφη άδεια του Δήμου παροχή νερού σε τρίτους από την παροχή του υδρολήπτη.

2. Η υδροληψία από Δημοτικούς Κρουνούς του δικτύου της πηγής Μυρτώνα (βρύσες εξωτερικές) εκτός για οικιακή χρήση επί μεταφερομένων οικιακών Δοχείων.

3. Η χρησιμοποίηση λάστιχου για πλυσίματα αυτοκινήτων και γενικά κάθε χρησιμοποίηση νερού εκτός από ύδρευση. Κάθε παράβαση των όρων και των απαγορεύσεων του άρθρου 11 (Β,1,2,3) θα συνεπάγεται, την επιβολή προστίμου 150.00 € ευρώ.

Γ. Απαγορεύσεις για όλους:

1. Η χρήση νερού για πότισμα και ειδικά για παροχές υδρεύσεως που είναι σε κτήματα χωρίς οίκημα (χωράφια).

2. Η παροχή (μεταφορά) νερού σε άλλο ακίνητο ή χώρο, (οικόπεδο, χωράφι κ.τ.λ.) εκτός τουακινήτου για τον οποίο εδόθη η παροχή και ας είναι το άλλο ακίνητο του ίδιου ιδιοκτήτη. Η παράβαση αυτή του όρου Γ. συνεπάγεται επιβολή προστίμου 150.00 € ευρώ, έως την εξόφληση του προστίμου και αν η παράβαση επαναληφθεί το πρόστιμο να διπλασιασθεί και ναγίνει οριστική διακοπή της παροχής, όταν αυτή είναι σε χώρο που δεν υπάρχει νόμιμο οίκημα (χωράφια).

Η εφαρμογή των προστίμων για όλες τις ανωτέρω παραβάσεις θα γίνεται μετά από έκθεση των αρμοδίων υπάλληλων του Δήμου (Υδραυλικών, Συνεργείου μετρήσεων, ή της Δημοτικής Αστυνομίας) με απόφαση Δημάρχου.

ΑΡΘΡΟ 10Ο : ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΝΑΛΙΣΚΟΜΕΝΟΥ ΥΔΑΤΟΣ

Η τιμή του καταναλισκόμενου ύδατος ορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, και μπορεί να αυξομειώνεται ως ανταποδοτικού τέλος ανάλογα με τις δαπάνες του Δήμου για την ύδρευση. Επίσης καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και ένα πάγιο ποσό που καταβάλλεται ανά εξάμηνο, για έξοδα συντηρήσεως και επισκευής του δικτύου υδρεύσεως, καιγενικά των υδρευτικών εγκαταστάσεων, ως υποχρεωτική κατώτατη χρέωση ποσότητας νερού – ελάχιστη κατανάλωση, υποχρεωτική για όλους τους υδρολήπτες.

ΑΡΘΡΟ 11Ο : ΔΙΑΔΙΑΚΑΣΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΤΕΛΩΝ Διαδικασία βεβαίωσης τελών.

1. Η καταμέτρηση του καταναλισκόμενου νερού γίνεται κάθε εξάμηνο από την Υπηρεσία Ύδρευσης του Δήμου με συνεργείο που συστήνεται για το σκοπό αυτό, η οποία τηρεί ατομικές καρτέλες υδροληπτών. Τα εξάμηνα καθορίζονται ως εξής: Α. Από 1η Φεβρουάριου έως 31η Ιουλίου. Από 1η Αυγούστου έως 31η Ιανουαρίου.

1. Στη συνεχεία συντάσσεται βεβαιωτικός κατάλογος με βάση τις αναγραφόμενες ενδείξεις, εκδίδεται ο λογαριασμός επί ειδικού έντυπου και κοινοποιείται στους καταναλωτές.

2. Η εξόφληση πρέπει να γίνει μέσα στην αναγραφόμενη προθεσμία του ατομικού λογαριασμού. Σε περίπτωση που καταναλωτής έχει ληξιπρόθεσμες , από 300,00 € ευρώ και άνω για οικιακούς χρήστες και από 600,00 € και άνω για επαγγελματικούς χρήστες, θα διακόπτεται χωρίς ειδοποίηση η παροχή ύδρευσης. Επιπλέον ο ιδιοκτήτης της παροχής δικαιούται να ζητήσει με αίτησή του, προσωρινή διακοπή της υδροδότησης, σε περίπτωση ο ενοικιαστής του δεν είναι συνεπής στην εξόφληση των λογαριασμών.

Οι αναφερόμενες στον μετρητή ενδείξεις, αποτελούν τεκμήριο της κατανάλωσης που πραγματοποιήθηκε. Ο υδρολήπτης έχε το δικαίωμα να ζητήσει εργαστηριακό έλεγχο καλής λειτουργίας του υδρομέτρου του. Στην περίπτωση όμως που βρεθεί μέσα στα όρια ανοχών, επιβαρύνεται με τη δαπάνη ελέγχου.

Όταν γίνει η καταμέτρηση στην οποία μπορεί και εφόσον το ζητήσει να παρίσταται και ο υδρολήπτης, εκδίδεται ατομικός λογαριασμός, που αναγράφει το νερό που καταναλώθηκε σε κυβικά μέτρα, το διάστημα που καταναλώθηκε στον αριθμό του υδρομετρητή, τυχόν προηγούμενη οφειλή και το αντίστοιχο χρηματικό ποσό που οφείλεται ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία κρίνεται απαραίτητο να αναγραφεί, καθώς και τέλη αποχέτευσης.

Σε περίπτωση μη πληρωμής, μετά το πέρας της προθεσμίας και εφόσον η οφειλή δεν καλύπτεται από υπάρχουσα εγγύηση, διακόπτεται η παροχή του νερού, χωρίς άλλη ειδοποίηση.Ο Δήμος δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημίες που προκύψουν από τη διακοπή της υδροδότησης. Από την επομένη της λήξης της προθεσμίας πληρωμής, και μέχρι την πλήρη εξόφληση, η οφειλή επιβαρύνεται με τον εκάστοτε νόμιμο τόκο.

Η επανασύνδεση της υδρεύσεως θα γίνεται μετά την εξόφληση ή ρύθμιση του λογαριασμού ως και τα έξοδα διακοπής και επανασύνδεσης. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κατά την καταμέτρηση, διακοπή της λειτουργίας του υδρομετρητή συνέπεια βλάβης αυτού, από την οποία δεν είναι δυνατή η λήψη της πραγματικής ένδειξης, θα υπολογίζεται ως κατανάλωση η ισόποση ποσότητα νερού της αντίστοιχης χρονικής περιόδου του προηγούμενου έτους, εκτός αν διαπιστωθεί ότι κατά την προηγούμενη αυτή περίοδο δεν υπάρχει ανάλογη ή καμία κατανάλωση νερού οπότε θα υπολογίζεται, ως κατανάλωση, η ισόποση κατανάλωση του προηγούμενου εξαμήνου του τρέχοντος έτους.

Σε περίπτωση όμως που αποδεδειγμένα ο υδρομετρητής καταστράφηκε τότε υπάρχουν οι ποινικές ευθύνες του υδρολήπτη. Στην περίπτωση αυτή και σε περίπτωση οποιασδήποτε επέμβασης με την οποία επιδιώκεται η αλλοίωση της μέτρησης ή η κλοπή ύδατος από παράνομη παροχή εκτός των παραπάνω επιβάλλεται πρόστιμο κυμαινόμενο από 1.000,00 € ευρώ.

Η διαπίστωση- βεβαίωση της παράβασης γίνεται και αποδεικνύεται με έκθεση των αρμοδίων υδραυλικών του Δήμου ή του συνεργείου μέτρησης το οποίο υποχρεούται να υποβάλλει αμέσωςέκθεση στην αρμόδια Υπηρεσία με κοινοποίηση στον αρμόδιο Αντιδήμαρχο.

Η Οικονομική και Υπηρεσία Ύδρευσης του Δήμου υποχρεούνται να συνεργάζονται για να γίνονται οι μετρήσεις εντός των παραπάνω διαστημάτων, να τηρούν τις ατομικές καρτέλες και να αποκαθιστούν άμεσα τις βλάβες του δικτύου ικανοποιώντας άμεσα τα νόμιμα αιτήματα τωνπολιτών. Επίσης οι αρμόδιες υπηρεσίες υποχρεούνται άμεσα να εξασφαλίσουν την υγιεινή και την ασφάλεια (σφράγιση) των δεξαμενών ύδατος, τις οποίες θα απολυμαίνουν κατά τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις. Επίσης υποχρεούνται να αποκαθιστούν τις βλάβες του δικτύου και των δεξαμενών, ούτως ώστε να αποφεύγονται άσκοπες διαρροές ύδατος.

ΑΡΘΡΟ 12Ο : ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗ ΧΡΕΩΣΗΣ

Ο υδρολήπτης για κάθε αμφισβήτηση της χρέωσής του, μπορεί να υποβάλει αίτησηένστασημέσα στην αναγραφόμενη προθεσμία πληρωμής του λογαριασμού του.

ΑΡΘΡΟ 13Ο : ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

Το προσωπικό του Δήμου ( καταμετρητές και υδραυλικοί ) που είναι επιφορτισμένο με τον έλεγχο των ενδείξεων των υδρομετρητών, την αστυνόμευση των δικτύων ή την εκτέλεση γενικά κάθε εργασίας στης παροχετεύσεις, μπορεί ανεμπόδιστα να εισέρχεται στο υδρευόμενο ακίνητο. Ο υδρολήπτης υποχρεούται να παρέχει κάθε διευκόλυνση στο προσωπικό για την εκτέλεση του ανατιθέμενου σ’ αυτό έργου.

ΑΡΘΡΟ 14Ο : ΧΡΕΩΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΕΛΩΝ

Η είσπραξη του αντιτίμου του καταναλωθέντος νερού θα γίνεται με βάση τους ατομικούς λογαριασμούς, από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου ή μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών (ΔΙΑΣ). Για τις κάθε είδους οφειλές προς το Δήμο ευθύνονται από κοινού και εις ολοκλήρων έκαστος, ο εκάστοτε υδρολήπτης και ο ιδιοκτήτης του υδρευόμενου ακινήτου. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας, οι συνιδιοκτήτες ορίζουν από κοινού με δήλωσή τους προς το Δήμο εκπρόσωπό τους για τις σχέσεις τους με αυτή, ευθυνόμενοι όμως από κοινού και εις ολοκλήρων έκαστος.

Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου δηλώνει με την αίτηση παροχής νερού επ’ ονόματί του ή με ιδιαίτερηδήλωση, ότι αποδέχεται τους όρους του κανονισμού και κάθε μελλοντική του τροποποίηση, τις διατάξεις του Νόμου και όσους άλλους όρους θέσει το Δ.Σ. με απόφασή του.

Η δήλωση αυτή τηρείται στα αρχεία της Επιχείρησης μέχρις ότου αντικατασταθεί από παρόμοια δήλωση του νέου ιδιοκτήτη και αφορά το μεταξύ χρονικό διάστημα, απαιτείται δε για τη σύνδεση τηςπαροχής επ’ ονόματι άλλου εκτός του ιδιοκτήτη. Ο νέος ιδιοκτήτης του υδρευόμενου ακινήτου υποχρεούται να δηλώσει στο Δήμο την αλλαγή της ιδιοκτησίας, προσκομίζοντας το σχετικό συμβόλαιο ή υπεύθυνη δήλωση της προηγούμενης παραγράφου. Ο νέος ιδιοκτήτης ευθύνεται και για τα προς μεταβίβαση χρέη.

Ο δηλωθείς ως ιδιοκτήτης του υδρευόμενου ακινήτου δεν μπορεί να αντιτάξει στο Δήμο ελαττώματα της κυριότητάς του ή απώλειάς της. Τα επιβληθέντα πρόστιμα, τέλη διακοπής επανασύνδεσης, τα τέλη σύνδεσης και τα έξοδα σύνδεσης καταβάλλονται οίκοθεν και προ της χορήγησης της άδειας για κάθε περίπτωση.

ΑΡΘΡΟ 15Ο : ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Οι υπάλληλοι της Τεχνικής Υπηρεσίας, οι μετέχοντες στο συνεργείο μέτρησης, οι υδραυλικοί, υποχρεούνται να ενημερώνουν άμεσα την Τεχνική υπηρεσία του Δήμου για κάθε ανωμαλία ή βλάβη υδρομετρητών ή διαρροή σωλήνων ή αλλοίωση μέτρησης ή κλοπή ύδατος κλπ. Υπόκεινται δε σε ποινικές – πειθαρχικές κυρώσεις όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.

ΑΡΘΡΟ 16Ο : ΤΕΛΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

Το τέλος σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης και τα τέλη κατανάλωσης νερού καθορίζονται μεαπόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 17Ο : ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝ ΤΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟ

Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από τον παρόντα κανονισμό ύδρευσης, αποφασίζει το Δημοτικό Συμβούλιο, εκτός από επείγοντα ζητήματα, για τα οποία αποφασίζει ο Δήμαρχος σε συνεργασία με την Οικονομική και Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου και υποβάλλειτην απόφαση του για την έγκριση στο Δ.Σ. στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση του.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 1Ο : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Αντικείμενο του Κανονισμού είναι οι όροι λειτουργίας του δικτύου αποχέτευσης για τα ακάθαρτα νερά στα διοικητικά όρια του Δήμου Καρπάθου και θα έχει ισχύ μετά την ψήφιση του από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρπάθου.

ΑΡΘΡΟ 2Ο : ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Κάθε ακίνητο είτε πρόκειται για οικοδομή είτε για άλλη εγκατάσταση συνδέεται υποχρεωτικά με το δίκτυο αποχέτευσης που λειτουργεί στην περιοχή. Η αίτηση για υδροδότηση οποιουδήποτε ακινήτου, πρέπει να συνοδεύεται πάντοτε με παράλληλη αίτηση για την αποχέτευση του ίδιου ακινήτου. Για την έγκριση της παροχής σύνδεσης αποχέτευσης με το Δημοτικό δίκτυο αποχέτευσης ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου με την οποία δηλώνει την ακριβή θέση του προς σύνδεση ακινήτου, την επιφάνεια του, την χρήση του, τα χαρακτηριστικά των λυμάτων και παρέχει τα παρακάτω δικαιολογητικά :

1. Οικοδομική άδεια η οποία πρέπει να είναι θεωρημένη από την πολεοδομία. Γιατα παλιά κτίσματα βεβαίωση παλαιότητας.

2. Βεβαίωση μη οφειλής από την Οικονομική υπηρεσία του Δήμου.

3. Βεβαίωση μηχανικού για την ύπαρξη σηπτικού βόθρου και σκαρίφημα αυτού μετις διαστάσεις και τη θέση.

4. Τίτλο ιδιοκτησίας και πιστοποιητικό μεταγραφής σε περίπτωση που ο τελικόςιδιοκτήτης δεν συμπίπτει με τον δικαιούχο της οικοδομικής άδειας

Η παροχή αποχέτευσης γίνεται από το πλησιέστερο προς τον ενδιαφερόμενο σημείοτου δικτύου αποχέτευσης. Ο Δήμος έχει το δικαίωμα να προτιμήσει άλλο σημείο, αν το πλησιέστερο είναι πολύ φορτωμένο ή παρουσιάζει τεχνικές δυσκολίες. Για την ικανοποίηση παροχής, στα όρια του σχεδίου πόλεως, που απέχει από το Δημοτικό δίκτυο σε απόσταση μεγαλύτερη των 5 μ., θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος να συμμετάσχει στην δαπάνη επέκτασης του επιπλέον δικτύου. Στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η αποχέτευση κατά τις προηγούμενες παραγράφους, η διάθεση των λυμάτων του ακινήτου γίνεται προσωρινά στο έδαφος με σύστημα σηπτικού ή στεγανής δεξαμενής, ή όπως ειδικότερα ορίζουν για κάθε περιοχή οι σχετικές Πολεοδομικές και Υγειονομικές διατάξεις. Ο τρόπος που θα επιλεγεί τελικά, θα πρέπει να έχει τη σύμφωνη γνώμη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.

ΑΡΘΡΟ 3 ο : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ

Ο Δήμος υποχρεούται να προβεί στην ικανοποίηση του αιτήματος εφόσον υπάρχει δίκτυο αποχέτευσης σε λειτουργία και σε απόσταση 15.00 μ από το ακίνητο για το οποίοζητείται η σύνδεση. Σε περίπτωση που η αιτούμενη παροχή ευρίσκεται από το κεντρικό δίκτυο σε απόστασημεγαλύτερη των 15 μ., εκτός σχεδίου πόλης και εκτός των ορίων των τοπικών διαμερισμάτων η Τεχνική Υπηρεσία της Δήμου πιστοποιεί με ειδικό σημείωμα που θα συντάσσει τη συνολική δαπάνη την οποία θα πρέπει να καταβάλλει ο αιτών αναλύοντας τα επί μέρους κονδύλια που αφορούν το κόστος για :

• Τις σωληνώσεις (με τιμή μονάδας κατά το τρέχον μέτρο) βάσει τιμολογίου αγοράς. β) Τα πάσης φύσεως άλλα υλικά.

• Την εκσκαφήτου χαντακιού(με τιμή μονάδας κατά τρέχον μέτρο)σύμφωνα με τις τιμές του τριμήνου κατασκευής.

• Τα εργατικά για την τοποθέτηση της αποχετευτικής εγκατάστασης.

• Τη δαπάνη για την αποκατάσταση του δρόμου (με τιμή μονάδας το τρέχον μέτρο).

• Κάθε άλλη δαπάνη που έχει σχέση με την αποχετευτική εγκατάσταση Ο αιτών υποχρεούται να καταβάλλει στο ταμείο του Δήμου πριν από την κατασκευή της εγκατάστασης υδρεύσεως τα παραπάνω ποσά. Το ποσόν τούτο προκαταβάλλεται και το σχετικό διπλότυπο επισυνάπτεται στην αίτηση της παροχής.

ΑΡΘΡΟ 4Ο : ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

Η πραγματοποίηση της σύνδεσης με το Δημοτικό δίκτυο αποχέτευσης θα γίνεται απότην Υπηρεσία Ύδρευσης – Αποχέτευσης του Δήμου μετά την εφάπαξ εξόφληση του τέλους σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης. Σο τέλος σύνδεσης με το δίκτυοαποχέτευσης ορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 5 Ο : ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

Όλες οι συνδέσεις στο δίκτυο αποχέτευσης θα γίνονται μετά την εκροή της σηπτικής δεξαμενής (στεγανός βόθρος), ή μετά την εκροή από το σύστημα βιολογικού καθαρισμού. Κάθε σηπτική δεξαμενή (στεγανός βόθρος) θα έχει ελάχιστες διαστάσεις 1.20μ Φ 1.50μ Φ 2.00μ. Για την κατασκευή κάθε νέας σηπτικής δεξαμενής (στεγανού βόθρου) απαιτείται η γνώμη της Τεχνικής Υπηρεσίας. Για την κατασκευή αποχετευτικού συστήματος σε παραλιακά κτίσματα, που δεν διαθέτουν σύστημα βιολογικού καθαρισμού, η Τεχνική Υπηρεσία θα υποβάλλει ολοκληρωμένη πρόταση για την λήψη νέας απόφασης από το Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 6O : ΚΟΣΤΟΣ ΑΓΟΡΑΣ

Ο χρήστης επιβαρύνεται το κόστος αγοράς, τοποθέτησης, συντήρησης και λειτουργίας αντλητικών μηχανημάτων τα οποία έχουν σκοπό να διοχετεύουν λύματα από την ιδιοκτησία του χρήστη στον σηπτικό βόθρο και από εκεί στο δίκτυο αποχέτευσης (λόγω έλλειψης φυσικής ροής). Η τοποθέτηση και λειτουργία αντλητικών μηχανημάτων που έχουν τον παραπάνω σκοπό πρέπει να εγκριθεί από την Τεχνική Υπηρεσία κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου.

ΑΡΘΡΟ 7 Ο : ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος απαιτείται βεβαίωση μηχανικού για την ύπαρξη λιποσυλλέκτη καθώς και βεβαίωση καλής λειτουργίας αυτού, από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου κατόπιν ελέγχου.

ΑΡΘΡΟ 8 Ο : ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ξενοδοχεία και επιχειρήσεις στα οποία η λειτουργία του συστήματος βιολογικού καθαρισμού είναι μέρος της άδειάς τους υποχρεούνται όπως συνεχίσουν την καλή λειτουργία τους, εφόσον δεν είναι συνδεδεμένοι με το Δημοτικό δίκτυο αποχέτευσης. Ένα μήνα μετά την έναρξη της τουριστικής περιόδου πρέπει να προσκομίζεται από τον ιδιοκτήτη βεβαίωση καλής λειτουργίας του βιολογικού καθαρισμού.

ΑΡΘΡΟ 9Ο : ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ

Απαγορεύεται ρητά η διοχέτευση στο δίκτυο αποχέτευσης των ακολούθων ουσιών:

➢ τοξικά υλικά η απόβλητα,

➢ ελαιουργικά απόβλητα,

➢ ραδιενεργά υλικά η απόβλητα,

➢ υγρά με θερμοκρασία μεγαλύτερη των 40 βαθμών Κελσίου,

➢ εύφλεκτα υλικά,

➢ υγρά με ΡΗ μικρότερο του 6 ή μεγαλύτερο του 9,

➢ κολλώδες ουσίες η ουσίες που διογκώνονται σε επαφή με το νερό,

➢ και όλων των ουσιών οι οποίες δύναται να προκαλέσουν κίνδυνο στην δημόσιαυγεία ή και ζημιά στο δίκτυο αποχέτευσης.

Επίσης απαγορεύεται ρητά η διοχέτευση των όμβριων νερών στο αποχετευτικό δίκτυο. Σε περίπτωση άρνησης του ιδιοκτήτη να εκτελέσει της απαραίτητες εργασίες για την διαχωρισμό των βρόχινων νερών, η αρμόδια υπηρεσία έχει το δικαίωμα να διακόψει την παροχή νερού.

ΑΡΘΡΟ 10Ο : ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΝΟΜΩΝ

Για την αποχέτευση κάθε διακεκριμένης κατά χρήση, ιδιοκτησίας και από τη σύνδεση αυτής ή του όλου ακινήτου στο οποίο βρίσκεται, με το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων, καταβάλλεται τέλος χρήσης υπονόμων που καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικό Συμβούλιο . Για τις περιπτώσεις ακινήτων που δεν υδρεύονται από τον Δήμο και για κάθε άλλη περίπτωση που δεν προβλέπεται από τον παρόντα κανονισμό, το τέλος χρήσης του υπονόμου και ο τρόπος καταβολής του θα καθορίζονται με απόφαση του Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 11Ο : ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΙΣ

Ο έλεγχος των εξωτερικών ιδιωτικών διακλαδώσεων, από το φρεάτιο ελέγχου μέχρι τονυπόνομο της οδού, ασκείται αποκλειστικά και μόνο από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου. Απαγορεύεται κάθε επέμβαση τρίτου εκτός του Δήμου στο δίκτυο υπονόμων και την εξωτερική ιδιωτική εγκατάσταση. Ζημίες που προκαλούνται στο δίκτυο και την εξωτερική ιδιωτική εγκατάσταση, επανορθώνονται μόνο από τον Δήμο σε βάρος αυτού που τις προξένησε. Η σύνδεση με το δίκτυα αποχέτευσης γίνεται πάντοτε , με υπαλλήλους και ευθύνη του Δήμου από ειδικό τεχνίτη (υδραυλικό). Παροχή που διαπιστωθεί ότι συνδέθηκε σε κεντρικό αγωγό αποχέτευσης χωρίς νόμιμη άδεια, διακόπτεται αμέσως και επιβάλλεται πρόστιμο 2.000,00 € ευρώ, χωρίς άλλη ειδοποίηση.

ΑΡΘΡΟ 12 : ΑΛΛΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗ

Για κάθε άλλη παράβαση του παρόντος για το οποίο δεν καθορίζεται πρόστιμο τούτομπορεί να οριστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο. ΑΡΘΡΟ 13Ο : ΑΛΛΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ – ΡΥΘΜΙΣΗ Για κάθε άλλη περίπτωση – ρύθμιση που δεν προβλέπεται από τον παρόντα κανονισμό, εφαρμόζονται οι νόμοι, οι υπουργικές αποφάσεις και οι υγειονομικές διατάξεις.

Το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω,

ΑΠΟΦΑΣΊΖΕΙ ΤΗ ΜΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΟΓΩ ΜΗ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ

Την μη Έγκριση της απόφασης «Έγκριση της απόφασης 113/2023 «Έγκριση σχεδίου Κανονισμού Ύδρευσης». λόγω μη απόλυτης πλειοψηφίας του συνόλου, γιατί η απόφαση θεωρείται κανονιστική και απαιτεί την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 79 «Κανονιστικές Αποφάσεις» του ν.3463/06.

Στην ψηφοφορία συμμετείχαν έντεκα (11) μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου από τους οποίους οι επτά (7) ψήφισαν θετικά και οι έξι (6) αρνητικά. Αναλυτικά η ψηφοφορία έχει ως εξής:

ΘΕΤΙΚΑ ΨΗΦΙΣΑΝ: 1. Μανωλάκης Μιχαήλ 2. Δήμαρχος Γεώργιος 3. Λυριστής Ιωάννης 4. Νταής Νικόλαος 5. Παραγυιός Εμμανουήλ 6. Τσαμπουνιεράκης Μιχαήλ 7. Τσέρκης Εμμανουήλ

ΔΗΛΩΣΑΝ ΠΑΡΩΝ (ΑΡΝΗΤΙΚΑ) 1. Ζανάκης Δημήτριος 2. Κωνσταντινίδης Δημήτριος 3. Πρωτόπαπας Μηνάς 4. Ρεϊσης Μιχαήλ 5. Σακέλλης Κομνηνός 6. Φελλουζή Ευαγγελία Ο Πρόεδρος του Δ.Σ Μιχαήλ Μανωλάκη Τα Μέλη: 1. Μανωλάκης Μιχαήλ 2. Ανδρέου Νικόλαος 3. Δήμαρχος Γεώργιος 4. Ζανάκης Δημήτριος 5. Καλή Φιλιππούση Ρηγοπούλα 6. Κωνσταντινίδης Δημήτριος 7. Λυριστής Ιωάννης 8. Μανωλάκης Θεοδόσιος 9. Νταής Νικόλαος 10.Παραγυιός Εμμανουήλ 11.Πρωτόπαπας Μηνάς 12.Ρεϊσης Μιχαήλ 13.Σακέλλης Κομνηνός 14.Τσαμπουνιεράκης Μιχαήλ 15. Τσέρκης Εμμανουήλ 16. Φελλουζή Ευαγγελία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ

Κάρπαθος: Συνελήφθη αλλοδαπός ο οποίος φέρεται να επιτέθηκε σε γυναίκα έξω από το Επαρχείο

Δίκυο Ενημέρωσης

Λιμεναρχείο ΚΑΡΠΑΘΟΥ: “Λήψη αυξημένων μέτρων λόγω δελτίου πρόγνωσης καιρού”

Δίκυο Ενημέρωσης

Συνελήφθη 47χρονος για βιασμό ανηλίκου κατ’ εξακολούθηση