www.karpathosnews.gr

Εγκρίθηκαν τέσσερις μελέτες για το λιμάνι της Καρπάθου

 Έγκριση (α) προµελέτης λιµενικών έργων, (β) αναθεωρηµένης ακτοµηχανικής µελέτης, (γ) συγκοινωνιακής µελέτης και (δ) προµελέτης ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων στα πλαίσια υλοποιήσεως των από 11-11-2013 και 12-06-2023 υπογραφεισών Συµβάσεων ανάθεσης εκπόνησης µελέτης του έργου µε τίτλο: «Τεχνικές µελέτες επέκτασης λιµένος Πηγαδίων Καρπάθου».

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Έχοντας υπόψη :

1. Το Ν. 5013/2023 (Φ.Ε.Κ./12/τΑ΄/19-01-2023) «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δηµόσιο τοµέα και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 35 “Αρµοδιότητες Οικονοµικής Επιτροπής Περιφερειών – Τροποποίηση παρ. 1, αντικατάσταση παρ. 2 και προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 176 του Ν. 3852/2010”, µε το οποίο τροποποιήθηκε το άρθρο 176 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ./87/τΑ΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».

2. Το Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ./147/τΑ΄/8-8-2016) «∆ηµόσιες συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ειδικότερα το άρθρο 189 «Έγκριση της µελέτης – Παραλαβή του αντικειµένου της σύµβασης», όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 94 του Ν.4782/2021 (Φ.Ε.Κ./36/τΑ΄/9-3-2021) «Εκσυγχρονισµός, απλοποίηση και αναµόρφωση του ρυθµιστικού πλαισίου των δηµοσίων συµβάσεων, ειδικότερες ρυθµίσεις προµηθειών στους τοµείς της άµυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδοµές και την υγεία».

3. Το Π.∆. 130/2010 (Φ.Ε.Κ./223/τΑ΄/27-12-2010) «Οργανισµός της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου».

4. Τις υπ’ αριθµ. πρωτ.: 4/3-1-2011 και 24078/2444/10-5-2011 (Φ.Ε.Κ./1260/τ.Β΄/16- 6-2011) Αποφάσεις του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου περί παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής «Με Εντολή Περιφερειάρχη» σε Προϊσταµένους των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

5. Την απόφαση αριθ. 49947/10-8-2015 (Φ.Ε.Κ./1666/τ.Β΄/10-8-2015) «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου».

6. Την απόφαση υπ’ αριθµ. 92066/27-12-2016 (Φ.Ε.Κ./4343/τ.Β΄/30-12-2016) «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου».

7. Την υπ’ αριθµ. πρωτ.: οικ.10282/31-10-2019 (Α∆Α : 634Ι7ΛΞ-Α6Α) Απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου περί «ορισµού Προϊσταµένου καθώς και Αναπληρωτή στο Τµήµα Μελετών της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων ∆ωδεκανήσου».

8. Την υπ’ αριθµ. πρωτ.: οικ.1880/14-02-2022 (Α∆Α: 9Ψ5Α7ΛΞ-ΠΨ0) Απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, περί «ορισµού Αναπληρωτή Προϊσταµένου στη ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων ∆ωδεκανήσου».

9. Το Π.∆. 7/2013 (ΦΕΚ 26Α/31-1-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωµοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθµίσεις σε θέµατα έργων, µελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/2005 2 “Ανάθεση και εκτέλεση δηµοσίων συµβάσεων εκπόνησης µελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις” (Α΄42), αρµοδιότητας των Περιφερειών».

10. Την Εγκύκλιο 6 µε Α.Π. 15400/17-4-2013 του Υπουργείου Εσωτερικών (Α∆Α : ΒΕΑΑΝΨΒΤ) µε την οποία παρέχονται οδηγίες για την εφαρµογή του Π.∆. 7/2013.

11. To υπ’ αριθµ. πρωτ.: ∆ΤΕ 6965/11-11-2013 (Α∆Α: ΒΛ1Ψ7ΛΞ-Ο6Ψ Α∆ΑΜ: 13SYMV001709932 2013-11-11) Ιδιωτικό Συµφωνητικό (Σύµβαση) Ανάθεσης Εκπόνησης Μελέτης, µεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (Εργοδότης) και της σύµπραξης των µελετητών – µελετητικών γραφείων: «Αλβέρτος Γιαµίν & Συνεργάτες Ε.Μ.Ε. µε δ.τ. CNWAY Σύµβουλοι Μηχανικοί Ε.Μ.Ε. – Βασιλάκος Αθανάσιος – Τσούκης Βασίλειος – Θεοδωρίδης Αλέξανδρος – Χασιακού Ευθυµία» (Ανάδοχος) για το ποσό των 192.583,08€ πλέον ΦΠΑ.

12. Την υπ’ αριθµ. πρωτ.: ∆ΤΕ 7545/2-12-2013 (Α∆Α: ΒΛ0Ν7ΛΞ-Ζ45) Απόφαση του Προϊσταµένου του Τµήµατος Συγκοινωνιακών Έργων της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων ∆ωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, περί «Ορισµού Επιβλεπόντων του αντικειµένου της Σύµβασης Ανάθεσης Εκπόνησης Μελέτης του θέµατος».

13. Την Αριθµ. Πρωτ. ΟΙΚ. 25258/01-06-2022 (Α∆Α: Ρ94ΦΟΡ1Ι-25Λ) θετική γνωµοδότηση του Συντονιστή της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αιγαίου της ∆/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιακσµού Νοτίου Αιγαίου του Προκαταρτικού Προσδιορισµού Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων (Π.Π.Π.Α.) της µελέτης του έργου του θέµατος.

14. Το υπ’ αριθµ. πρωτ.: ∆ΤΕ 2679/12-06-2023 (Α∆Α: Ψ8ΝΝ7ΛΞ-8ΩΚ Α∆ΑΜ: 23SYMV012855420 2023-06-12) Ιδιωτικό Συµφωνητικό (Σύµβαση) Ανάθεσης Εκπόνησης Μελέτης, µεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (Εργοδότης) και της σύµπραξης των µελετητών – µελετητικών γραφείων: «Αλβέρτος Γιαµίν & Συνεργάτες Ε.Μ.Ε. µε δ.τ. CNWAY Σύµβουλοι Μηχανικοί Ε.Μ.Ε. – Βασιλάκος Αθανάσιος – Θεοδωρίδης Αλέξανδρος – Κούτσουρας ∆ηµήτριος» (Ανάδοχος) για το ποσό των 76.194,18€ (µε Φ.Π.Α. 24%).

15. Την υπ’ αριθµ. 139/2023 (Α∆Α: 6ΓΥ57ΛΞ-9ΤΦ) απόφαση καταχωρηθείσα στο υπ’ αριθµόν 6ο πρακτικό της από 10-04-2023 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (θέµα 6ο) έγκρισης του 1ου Συγκριτικού Πίνακα (Σ.Π.) της µελέτης του έργου του θέµατος, συνολικού ποσού 252.995,63€ πλέον ΦΠΑ.

16. Την υπ’ Αριθµ. Πρωτ. ΟΙΚ 27071/06-10-2023 (Α∆Α: 95Φ7ΟΡ1Ι-ΙΕ5) Απόφαση του Γενικού ∆ιευθυντή Χωροταξικής, Περιβαλλοντικής και Αγροτικής Πολιτικής της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αιγαίου έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Τεχνικές µελέτες επέκτασης λιµένος Πηγαδίων Καρπάθου» – υφιστάµενος λιµένας και τα έργα επέκτασης αυτού, στην Νήσο Κάρπαθο ΠΕ Καρπάθου ΠΝΑι».

17.Τον έλεγχο και την από 16-11-2023 θεώρηση από το Τµήµα Μελετών της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων ∆ωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, της από 2-03-2023 υποβληθείσας προµελέτης λιµενικών έργων, της από 15-02-2023 υποβληθείσας αναθεωρηµένης ακτοµηχανικής µελέτης, της από 2-03-2023 υποβληθείσας συγκοινωνιακής µελέτης και της από 2-03-2023 προµελέτης ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων του έργου του θέµατος.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Την έγκριση, κατόπιν τροποποίησης µε το άρθρο 35 του Ν. 5013/2023 των διατάξεων του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 και σύµφωνα µε το άρθρο 189 του Ν. 4412/2016 ως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 94 του Ν.4782/2021, των υποβληθείσων από το ανάδοχο µελετητικό γραφείο «Αλβέρτος Γιαµίν & Συνεργάτες Ε.Μ.Ε. µε δ.τ. CNWAY Σύµβουλοι Μηχανικοί Ε.Μ.Ε.», της προµελέτης λιµενικών έργων, της αναθεωρηµένης ακτοµηχανικής µελέτης, από το ανάδοχο µελετητικό γραφείο «Κούτσουρας ∆ηµήτριος» της συγκοινωνιακής µελέτης και από το ανάδοχο µελετητικό γραφείο «Βασιλάκος Αθανάσιος» της προµελέτης των ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων στα πλαίσια υλοποιήσεως των από 11-11-2013 και 12-06-2023 υπογραφεισών Συµβάσεων ανάθεσης εκπόνησης µελέτης του έργου µε τίτλο:

«Τεχνικές µελέτες επέκτασης λιµένος Πηγαδίων Καρπάθου»,

όπως αυτή ελέγχθηκε και θεωρήθηκε την 16-11-2023 από το Τµήµα Μελετών της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων ∆ωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Με Ε.Π.

Ο Προϊστάμενος Τμήματος Μελετών της Δ.Τ.Ε.Δ. Νικόλαος Λυμπερόπουλος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ

Γιορτάζεται σήμερα η 76η επέτειος της Ενσωμάτωσης της Δωδεκανήσου με την Ελλάδα

Δίκυο Ενημέρωσης

ΚΑΡΠΑΘΟΣ: υπ. Δήμαρχος Μ. Μανωλάκης: Νέο κάλεσμα για debate, υπό προϋποθέσεις

Δίκυο Ενημέρωσης

ΑΔΕΔΥ: Στηρίζει τις κινητοποιήσεις της Ομοσπονδίας Τελωνειακών Υπαλλήλων Ελλάδος

Δίκυο Ενημέρωσης