www.karpathosnews.gr

Η Αποκεντρωμένη Δ.Α. ακύρωσε την απόφαση για την ανέγερση μνημείου για τον Γιώργο Βιττωρούλη

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου στις 15 Νοεμβρίου 2023 και μετά από ειδική διοικητική προσφυγή του κ. Μιχαήλ Γ. Ιωαννίδη και λοιπών κατοίκων και καταγομένων της Κοινότητας Μενετών Καρπάθου ακύρωσε την υπ’ αρ. 105/2023 (ΑΔΑ: 65ΦΑΩΕ0-Υ7Λ) -σε ορθή επανάληψη, απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου με θέμα:

«Την έγκριση διάθεσης χώρου και αποδοχή δωρεάς κατασκευής μνημείου (προτομής) στην Κοινότητα Μενετών Καρπάθου εις μνήμη του Γεωργίου Π. Βιττωρούλη».

Να σημειώσουμε ότι πρόκειται για τον μοναδικό νεκρό κατά τις ημέρες της Καρπαθιακής Επανάστασης.

Η απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου:

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

• των άρθρων 6, 6Α, 6Β, 72, 214, 226, 238 και 280 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07- 06-2010) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύουν,

• του π.δ. 143/2010 (ΦΕΚ 236/Α΄/27-12-2010) «Οργανισμός Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου».

2. Την υπ’ αρ. πρωτ. 86784/19-12-2022 (ΦΕΚ 1183/ΥΟΔΔ/20-12-2022) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, με την οποία η Μαριάννα Νικολαΐδου διορίστηκε στη θέση της Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.

3. Την υπ’ αρ. 11/2007 (αρ. πρωτ. 7666/07-02-2007) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Εποπτεία των πράξεων των συλλογικών και μονομελών οργάνων των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ».

4. Την από 20-09-2023 ειδική διοικητική προσφυγή του κ. Μιχαήλ Γ. Ιωαννίδη και λοιπών κατοίκων και καταγομένων της Κοινότητας Μενετών Καρπάθου κατά της υπ’ αρ. 105/2023 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου, η οποία περιήλθε στην υπηρεσία μας και έλαβε τον αριθμό πρωτοκόλλου 25513/20-09-2023.

5. Την υπ’ αρ. 105/2023 -σε ορθή επανάληψη- απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου, η οποία αναρτήθηκε στο διαδικτυακό τόπο «Διαύγεια» με ΑΔΑ: 65ΦΑΩΕ0- 2 Υ7Λ στις 14-09-2023, η οποία μας κοινοποιήθηκε με την αναφερόμενη στο (στ. 4) ειδική διοικητική προσφυγή. 6. Το υπ’ αρ. πρωτ. 25606/21-09-2023 έγγραφό μας προς το Δήμο Καρπάθου περί παροχής απόψεων επί της ανωτέρω ειδικής διοικητικής προσφυγής. 7. Το υπ’ αρ. πρωτ. 25864/04-10-2023 απαντητικό έγγραφο του Δήμου Καρπάθου με τα συνημμένα επί αυτού έγγραφα. Και:

Επειδή, με τις διατάξεις του άρθρου 214 παρ. 1 του ν. 3852/2010, όπως ισχύει, ορίζεται ότι: «Το κράτος ασκεί στους Ο.Τ.Α. και στα νομικά πρόσωπα αυτών εποπτεία, που συνίσταται αποκλειστικά σε έλεγχο νομιμότητας και δεν επιτρέπεται να εμποδίζει την πρωτοβουλία και την ελεύθερη δράση τους ούτε να υπεισέρχεται σε κρίσεις για τη σκοπιμότητα της δράσης τους ή να θίγει τη διοικητική και οικονομική τους αυτοτέλεια. Ειδικότερα η κρατική εποπτεία των Ο.Τ.Α. συνίσταται: (α) σε έλεγχο των πράξεων (έλεγχος νομιμότητας) και (β) σε έλεγχο των προσώπων (πειθαρχικός έλεγχος των αιρετών)».

Επειδή, με τις διατάξεις του άρθρου 226 «Αυτεπάγγελτος έλεγχος νομιμότητας» παρ. 1 του ν. 3852/2010, όπως ισχύει, ορίζεται ότι «1. Ο Επόπτης Ο.Τ.Α. μπορεί αυτεπαγγέλτως να ακυρώσει οποιαδήποτε απόφαση των συλλογικών ή μονομελών οργάνων των δήμων, των περιφερειών, των νομικών προσώπων αυτών, καθώς και των συνδέσμων τους, για λόγους νομιμότητας, μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών αφότου η απόφαση έχει δημοσιευτεί ή εκδοθεί».

Επειδή, με τις διατάξεις του άρθρου 238 «Εποπτεία των Ο.Τ.Α. μέχρι την έναρξη λειτουργίας της ΑΥΕ Ο.Τ.Α. – Μετάταξη στην ΑΥΕ Ο.Τ.Α. προσωπικού των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων – Έναρξη λειτουργίας ΑΥΕ Ο.Τ.Α.» παρ.1 του ιδίου νόμου ορίζεται ότι:

«1. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας της ΑΥΕ Ο.Τ.Α. ο έλεγχος νομιμότητας των πράξεων, κατά τα άρθρα 225 έως 227, ασκείται από τον Συντονιστή (νυν Γραμματέα) της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και τις Ειδικές Επιτροπές του άρθρου 152 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α’ 114), οι οποίες βρίσκονται στις έδρες των περιφερειών που ανήκουν στην ανωτέρω Αποκεντρωμένη Διοίκηση….». Επειδή, με την υπ’ αρ. 11/2007 (αρ. πρωτ. 7666/07-02-2007) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Εποπτεία των πράξεων των συλλογικών και μονομελών οργάνων των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ» στη σελ. 12 «Αυτεπάγγελτος έλεγχος νομιμότητας» ορίζεται ότι «ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας (νυν Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης) μπορεί να ακυρώσει οποιαδήποτε πράξη, μονομελών ή συλλογικών οργάνων της τοπικής αυτοδιοίκησης α΄ βαθμού, πέρα από αυτές που υποχρεωτικά στέλνονται κατά τα ανωτέρω. Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας ασκεί τον αυτεπάγγελτο έλεγχο μετά από οποιονδήποτε τρόπο 3 περιέλθει σε γνώση του η πράξη αυτή. Δηλ. ο Γενικός Γραμματέας μπορεί να ασκήσει τον έλεγχο αυτόν ή κατόπιν αναφοράς πολίτη, ή δημοσιεύματος στον Τύπο ή εφόσον η πράξη αυτή περιήλθε στην υπηρεσία της Περιφέρειας από τον ίδιο τον ΟΤΑ α΄ βαθμού κλπ.».

Επειδή, με τις διατάξεις του άρθρου 72 «Αρμοδιότητες οικονομικής επιτροπής δήμων» του ιδίου ως άνω νόμου ορίζεται ότι « 1. Η οικονομική επιτροπή είναι συλλογικό όργανο αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής και διοικητικής λειτουργίας του Δήμου.

Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες: [……] ιε) Αποφασίζει για: [……] ιη) Αποφασίζει για την αποδοχή πάσης φύσεως χρηματοδοτήσεων, επιχορηγήσεων, συμπεριλαμβανομένων κατανομών Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων, επιδοτήσεων, δωρεών προς τον Δήμο και αποφάσεων ένταξης πράξεών του σε αναπτυξιακά προγράμματα, καθώς και για την παροχή δεσμευτικής εισήγησης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, κατά τη διαδικασία της παρ. 1 του άρθρου έκτου της από 22.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 161), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4722/2020 (Α΄ 177) [………]».

Επειδή, ασκήθηκε ενώπιον της υπηρεσίας μας η υπ’ αρ. πρωτ. 25513/20-09-2023 ειδική διοικητική προσφυγή του κ. Μιχαήλ Γ. Ιωαννίδη και λοιπών κατοίκων και καταγομένων της Κοινότητας Μενετών Καρπάθου κατά της υπ’ αρ. 105/2023 (ΑΔΑ: 65ΦΑΩΕ0-Υ7Λ) -σε ορθή επανάληψη- απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου, ζητώντας την ακύρωσή της για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτήν.

Επειδή, η υπ’ αρ. 105/2023 -σε ορθή επανάληψη- απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου αναρτήθηκε στο διαδικτυακό τόπο «Διαύγεια» με ΑΔΑ: 65ΦΑΩΕ0- Υ7Λ στις 14-09-2023 και επομένως ο Επόπτης Ο.Τ.Α. (νυν Γραμματέας) μπορεί αυτεπαγγέλτως να την ακυρώσει μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών αφότου η απόφαση έχει δημοσιευτεί ή εκδοθεί σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 226 του ν. 3852/2010, όπως ισχύει.

Επειδή, με την υπ’ αρ. πρωτ. 2486/13-03-2023 αίτηση του, ο κ. Πολυχρόνης (Πωλ) Βιττωρούλης, δημότης Καρπάθου, ζήτησε από το Δήμο Καρπάθου να αποδεχθεί την εκ μέρους του δωρεά της δαπάνης για την κατασκευή μνημείου (προτομής) εις μνήμη του μοναδικού πεσόντος στο επαναστατικό κίνημα της 5 ης Οκτωβρίου 1944 για την ελευθερία της Καρπάθου από τα στρατεύματα κατοχής, Γεωργίου Π. Βιττωρούλη, σε κατάλληλη θέση στην Κοινότητα Μενετών από το Δήμο Καρπάθου.

Επειδή, με την υπ’ αρ. 105/2023 (ΑΔΑ: 65ΦΑΩΕ0-Υ7Λ) -σε ορθή επανάληψη- απόφασή του, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρπάθου αποδέχθηκε το ως άνω αίτημα του δημότη Καρπάθου, κ. Πολυχρόνη (Πωλ) Βιττωρούλη, και αποφάσισε ομόφωνα «Την έγκριση διάθεσης χώρου και αποδοχή δωρεάς κατασκευής μνημείου (προτομής) στην Κοινότητα Μενετών Καρπάθου εις μνήμη του Γεωργίου Π. Βιττωρούλη» χωρίς να έχει την αρμοδιότητα, καθ’ υπέρβαση των διατάξεων άρθρου 65 «Αρμοδιότητες του δημοτικού συμβουλίου» και 4 κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 72 του ν.3852/2010 «Αρμοδιότητες οικονομικής επιτροπής δήμων».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ακυρώνουμε την υπ’ αρ. 105/2023 (ΑΔΑ: 65ΦΑΩΕ0-Υ7Λ) -σε ορθή επανάληψη, απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου, σύμφωνα με το σκεπτικό της παρούσας.

Κατά της απόφασης αυτής μπορείτε να προσφύγετε, εντός ενός (1) μηνός από την έκδοση ή κοινοποίηση αυτής, στην Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152 του ν. 3463/2006, που εδρεύει στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου στη Ρόδο (Πλ. Ελευθερίας 1), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 238 παρ. 1 του ν.3852/2010 και 151 του ν. 3463/2006.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ

Συνάντηση Δημάρχου Κάσου με τον Δήμαρχο Καρπάθου

Δίκυο Ενημέρωσης

Η υπουργός Εργασίας Δόμνα Μιχαηλίδου μετέβη στο σημείο όπου εξερράγη η βόμβα στη Σταδίου

Δίκυο Ενημέρωσης

ΚΑΡΠΑΘΟΣ: Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το 7th Poseidonio Summer Camp 2023!

Δίκυο Ενημέρωσης