www.karpathosnews.gr

Το Πανεπιστήμιο Αθηνών θα μελετήσει το “βατρακλό” της Καρπάθου!

Τον βάτραχο της Καρπάθου θα ερευνήσει ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών Παναγιώτης Παφίλης και η ομάδα του, στο πλαίσιο του έργου LIFE-IP 4 NATURA «Ολοκληρωμένες δράσεις για τη διατήρηση και διαχείριση των περιοχών του δικτύου Natura 2000, των ειδών, των οικοτόπων, και των οικοσυστημάτων στην Ελλάδα (LIFE16 IPE/GR/000002)».

Ο Γιώργος Τσαμπανάκης αναφέρει σε άρθρο του αφιερωμένο για τον Βάτραχο της Καρπάθου στην Wikipedia:  «Ο βάτραχος της Καρπάθου (Pelophylax cerigensis) ανήκει στην οικογένειας των Ρανίδων (Ranidae). (Ονομασία στο Ελυμπίτικο γλωσσικό ιδίωμα: “τ΄ Αργκονίου ο βατρακλός”. Είναι ενδημικό είδος του νησιού της Καρπάθου που ανήκει στο σύμπλεγμα της Δωδεκανήσου  και βρίσκεται στο Νότιο Αιγαίο.

Μάλιστα τη σχετική άδεια για την έρευνα που θα ολοκληρωθεί τον Δεκέμβριο του 2025 και περιλαμβάνει τα νησιά Ρόδο και Κάρπαθο υπέγραψε ο αναπληρωτής προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Δασών του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας Ευάγγελος Γκουντούφας.

Οι εργασίες θα πρέπει να διεξαχθούν με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η λιγότερο δυνατή όχληση στα είδη της άγριας πανίδας και των ενδιαιτημάτων τους, ή σε άλλα στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος, ακολουθώντας τις υποδείξεις των αρμόδιων τοπικών Δασικών Υπηρεσιών και του προσωπικού της Μονάδας Διαχείρισης Νοτιο-Ανατολικού Αιγαίου.

Η Απόφαση αναφέρει τα εξής:
«Εγκρίνουμε
Α. Την άδεια έρευνας που αφορά τη μελέτη της γενικής βιολογίας και της βιολογίας διατήρησης του βάτραχου της Καρπάθου (Pelophylax cerigensis) καθώς και την προστασία του είδους και των βιοτόπων του. Η έρευνα θα πραγματοποιηθεί από τον Παναγιώτη Παφίλη καθηγητή στο Τμήμα Βιολογίας, Τομέας Ζωολογίας και Θαλάσσιας Βιολογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Βιολογίας και γίνεται στα πλαίσια του έργου “LIFE-IP 4 NATURA: Ολοκληρωμένες δράσεις για τη διατήρηση και διαχείριση των περιοχών του δικτύου Natura 2000, των ειδών, των οικοτόπων, και των οικοσυστημάτων στην Ελλάδα (LIFE16 IPE/GR/000002)”.

Β. Χρονική διάρκεια και περιοχές έρευνας:
Η άδεια έρευνας ισχύει έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2025 και ως περιοχές έρευνας ορίζονται:
• Κάρπαθος
• Ρόδος

Γ. Είδος που θα μελετηθεί και νομικό καθεστώς προστασίας του:
O βάτραχος της Καρπάθου (Pelophylax cerigensis) που περιλαμβάνεται:
• Στο Παράρτημα V «ΖΩΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ Η ΣΥΛΛΗΨΗ ΣΤΗ ΦΥΣΗ ΚΑΙ Η ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ, ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΣ, ΣΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ» της Οδηγίας 92/43/EOK.
• Στο Παράρτημα ΙΙI « Είδη πανίδας υπό προστασία» της Σύμβασης της Βέρνης για τη διατήρηση της άγριας ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος στην Ευρώπη.

Δ. Σκοπός και μεθοδολογία της έρευνας:
Σκοπός της έρευνας είναι η εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τον βάτραχο της Καρπάθου (Pelophylax cerigensis) στα πλαίσια του έργου LIFE-IP 4 NATURA: Ολοκληρωμένες δράσεις για τη διατήρηση και διαχείριση των περιοχών του δικτύου Natura 2000, των ειδών, των οικοτόπων, και των οικοσυστημάτων στην Ελλάδα (LIFE16 IPE/GR/000002).

Κατά τη διάρκεια της έρευνας θα γίνει παρατήρηση των βατράχων στο ενδιαίτημά τους, σύλληψη για επιτόπιες μετρήσεις, πιθανή λήψη δειγμάτων γενετικού υλικού για μοριακές αναλύσεις στο εργαστήριο, καθώς και φωτογράφηση. Δεν προβλέπεται να συλλεχθούν άτομα από το πεδίο.

Ε. Άτομα που θα αποτελούν την ερευνητική ομάδα στο πεδίο:
• Παναγιώτης Παφίλης
• Βάσια Σπανέλη
• Απόστολος Χριστόπουλος

ΣΤ. Προϋποθέσεις – όροι χορήγησης:
α. Η παρούσα άδεια είναι ανεξάρτητη από άδειες ή πιστοποιητικά, που τυχόν απαιτούνται για τις ανωτέρω περιοχές, από άλλες καθ’ ύλη αρμόδιες κεντρικές ή περιφερειακές Υπηρεσίες και στρατιωτικές Αρχές και τυχόν επιπρόσθετους όρους και προϋποθέσεις θέσουν αυτές στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους και του θεσμικού νομικού πλαισίου προστασίας των περιοχών στις οποίες θα διεξαχθεί η έρευνα.

β. Πριν από την έναρξη των εργασιών πεδίου ο υπεύθυνος της επιστημονικής έρευνας θα πρέπει να επικοινωνήσει και να ενημερώσει τις τοπικές Δασικές Υπηρεσίες και τη Μονάδα Διαχείρισης Νοτιο-Ανατολικού Αιγαίου, για τις ακριβείς ημερομηνίες διεξαγωγής της έρευνας στις περιοχές ενδιαφέροντος, τα ονόματα των συμμετεχόντων κάθε φορά και για τον καθορισμό τυχόν λεπτομερειών, ιδιαίτερα για τις δειγματοληψίες και για την αποφυγή σκόπιμης ενόχλησης των ειδών της άγριας πανίδας κατά την περίοδο αναπαραγωγής και εξαρτήσεώς των.

γ. Οι εργασίες θα πρέπει να διεξαχθούν με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η λιγότερο δυνατή όχληση στα είδη της άγριας πανίδας και των ενδιαιτημάτων τους, ή σε άλλα στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος, ακολουθώντας τις υποδείξεις των αρμόδιων τοπικών δασικών υπηρεσιών και του προσωπικού της Μονάδας Διαχείρισης Νοτιο-Ανατολικού Αιγαίου.

δ. Ο ενδιαφερόμενος θα έχει σε ηλεκτρονική μορφή την παρούσα άδεια και αποδεικτικό των ατομικών του στοιχείων (Ταυτότητα ή διαβατήριο) κατά τη διάρκεια των εργασιών πεδίου. Τα ως άνω έγγραφα οφείλει να τα παρουσιάσει σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή σε πιθανό έλεγχο από τις αρμόδιες Υπηρεσίες.

ε. Μετά το πέρας των εργασιών πεδίου, θα αποσταλεί περίληψη των αποτελεσμάτων της έρευνας, προκειμένου να καταχωρήσουμε τα σχετικά στοιχεία στο σύστημα HaBiDeS του EIONET, καθώς και να τα συμπεριλάβουμε στις εκθέσεις που υποβάλλουμε σε εφαρμογή του άρθρου 16 παρ. 2 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ «για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας» (και άρθρο 8 της Διεθνούς Σύμβασης για την διατήρηση της άγριας ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος της Ευρώπης), καθώς και ένα πλήρες αντίγραφο μετά την ολοκλήρωσή της στην Υπηρεσία μας, καθώς και στον Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. και στη Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας.

Οι περιφερειακές Δασικές Υπηρεσίες και η Διεύθυνση Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Τομέα Β του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. στους οποίους κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλούνται να ενημερώσουν το προσωπικό τους, για τη χορηγούμενη άδεια έρευνας και για τα χρονικά διαστήματα που θα υλοποιηθεί, καθώς και να εποπτεύσουν τη διαδικασία, επιβάλλοντας, εφόσον ειδικοί λόγοι το απαιτήσουν, τυχόν απαραίτητους συμπληρωματικούς όρους για αποφυγή ενδεχόμενης αρνητικής επίπτωσης στην κατάσταση διατήρησης των ειδών της άγριας πανίδας και τους οικοτόπους της στις περιοχές έρευνας».

13.11.2023

www.rodiaki.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ

Σπύρος Φωκάς: Την Τρίτη η κηδεία του, θα αποτεφρωθεί στη Ριτσώνα

Δίκυο Ενημέρωσης

Κάρπαθος: «Έφυγε» από τη ζωή 63χρονος – Δεν άναψαν τα φώτα στο αεροδρόμιο για την αεροδιακομιδή

ΕΣΗΕΑ: Τετράωρη στάση εργασίας αύριο 12.00-16.00 για το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη

Δίκυο Ενημέρωσης